Algemene Voorwaarden

Art.1 De mondelinge of telefonische orders worden bevestigd door onderhavig overeenkomst.

Art.2 De huurder wordt geacht het gehuurde materiaal in uitstekende mechanische staat en bedrijfsklaar ontvangen te hebben.

De huurder verklaart volledig op de hoogte te zijn van het gebruik en het onderhoud van het werktuig.

Hij verbindt zich ertoe dit als een goede huisvader te gebruiken en het in een uitstekende staat van onderhoud te handhaven. Hij ontzegt zich hieraan eender welke wijziging aan te brengen. ln geval van defect is alleen de verhuurder bevoegd de herstellingen uit te voeren. Wanneer deze herstellingen nodig worden gemaakt door een ernstige nalatigheid van de huurder of het gevolg zijn van een ongeval, worden deze herstellingen boven de huurprijs in rekening gebracht. De vervanging van een defect onderdeel kan geen aanleiding vormen tot verbreking en evenmin een voorwendsel vormen voor een eis tot schadevergoeding of vermindering van het bedrag van de huurder.

Art. 3 De werktuigen reizen op eigen risico van de huurder behalve indien het vervoer door ons wordt verzorgd.

Art. 4 De huurder draagt alle risico’s van verlies of schade aan het gehuurde materiaal alsmede alle schadelijke gevolgen van het gebruik van het gehuurde apparaat, ongeacht de oorzaken, ten opzichte van eender welke personen of goederen waarbij niets wordt uitgezonderd.

Hij verzaakt uitdrukkelijk aan ieder verhaal tegen de verhuurder uit hoofde hiervan, ongeacht degene die aanspraken maakt. Hij verbindt zich ertoe op zijn kosten het gehuurde materiaal voor de waarde van de verkoopprijs in nieuwe staat (BTW niet inbegrepen) te verzekeren tegen eender welke beschadiging of vernietiging alsmede tegen diefstal, daden van derden, materiaalbreuk, alle huur risico’s alsmede voor onbeperkte burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Hij dient op verzoek zonder meer het bewijs voor te leggen van het afsluiten van een verzekeringspolis alsmede de betaling van de premies bij en door de verhuurder goedgekeurde verzekeringsmaatschappij.

De huurovereenkomst zal niet worden geschorst en blijft volledig van kracht zolang het herstel tot de vervanging van het beschadigde of ontvreemde materiaal duurt. ln geval van schade of diefstal betaalt (betalen) de verzekeringsmaatschappij(en) de vastgestelde vergoedingen rechtstreeks aan de verhuurder.

Art. 5 De huurder ontzegt zich iedere uitlening, afstand doening tot onderverhuring van het materiaal en staat het genot hiervan niet af aan een derde, ongeacht onder welke voorwendsel, op straffe van verbreking van de overeenkomst met schadevergoeding.

Art. 6 De overeengekomen huurprijs wordt gebaseerd op een maximum gebruik van 40 uur per week of 160 uur per maand voor ieder apparaat. De bedrijfsmeters zullen opgezette tijden worden gecontroleerd terwijl de extra gebruiksuren in rekening zullen worden gebracht op basis van 1/40 per maand van het bedrag van de huurprijs en per apparaat.

Art. 7 De verhuurder mag op ieder ogenblik een vertegenwoordiger afvaardigen voor het inspecteren van het gehuurde materiaal.

Art. 8 GARANTIE

De huurder betaalt op het ogenblik waarop het apparaat in huur wordt genomen een garantie die gelijk is aan 50% van het overeengekomen huurbedrag. Het saldo dient contant betaald te worden bij ontvangst van de rekening.

Art. 9 BETALINGSVOORWAARDEN

De huurprijs dient betaald te worden bij aanleiding van de rekening die als geaccepteerd door de huurder wordt beschouwd wanneer ons geen enkel voorbehoud per aangetekend schrijven binnen een week na de datum van de rekening bereikt, ingeval van niet-betaling van de huurbedragen binnen een maand vanaf de datum waarop deze bedragen opeisbaar zijn en zonder dat een ingebrekestelling verzonden hoeft te worden brengen deze bedragen een rente op van 8%, afgezien van het recht van de verhuurder de overeenkomst zonder meer te verbreken.

Bovendien wordt uitdrukkelijk tussen de partijen overeengekomen dat bij ontstentenis van betaling van de huurbedragen op de vervaldag, het nog verschuldigde bedrag zal worden verhoogd met 12% ten titel van forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding. Alle eender welke taksen en lasten die door het gebruik van het gehuurde materiaal verschuldigd zouden kunnen zijn, vallen ten laste van de huurder. Onderhavige huurovereenkomst loopt pas ten einde op de dag waarop het werktuig daadwerkelijk beschikbaar zal zijn gesteld ongeacht de in de overeenkomst vastgestelde vervaldatum.

Art. 10 De verhuurder mag de huurovereenkomst verbreken met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie dagen per aangetekend schrijven, en zulks, naar eigen inzicht en zonder dat hij zijn besluit hoeft te rechtvaardigen.

Bovendien loopt de huurovereenkomst automatisch ten einde en zonder dat een ingebrekestelling hoeft gedaan te worden

  1. a) in geval van faillissement of het indienen van een verzoek om een minnelijk 01 gerechtelijk concordaat,
  2. b) in geval van niet- ten uitoverlegging door de huurder van eender welke verplichting van onderhavige overeenkomst. Deze verbrekingen kunnen geen aanleiding geven tot een schadevergoeding, boeten of geweigerde huurbedragen. -

De verhuurder zal persoonlijk overgaan tot het weghalen van het werktuig aan het einde van de huurovereenkomst tot in een van de hierboven aangegeven gevallen.

Dit weghalen wordt gedaan onverminderd de andere rechten van de verhuurder.

Art. 11 De huurder plaatst het werktuig in het ontvangstbewijs genoemde bedrijfszetel(s).

Hij ontzegt zich het werktuig te verplaatsen zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.

De huurder verbindt zich ertoe de verhuurder onmiddellijk per aangetekend schrijven te verwittigen wanneer het gehuurde materiaal. geheel of gedeeltelijk:

  1. a) door een derde in beslag zou worden genomen. De huurder verbindt zich doorvloeien, vallen ten laste van huurder. Hij dient echter aan de verhuurder alle documenten en alle bijzonderheden te geven die laatstgenoemde nodig zou vinden op te vragen. De huurder verklaart eigenaar te zijn van het(de) gebouw(en) waarin hat werktuig wordt geplaatst, een en ander met dien verstande dat dit (deze) gebouw(en) niet is (zijn) belast met een voorrecht, hypotheek of pand op de handelszaak.

Bij ontstentenis verbindt hij zich ertoe aan de verhuurder, zodra deze dit vraagt. de naam van de eigenaar, de pand hebbende schuldeiser. de hypotheekhouder of de bevoorrechte mede te delen zodat iedere gebruikelijke berekening hun gedaan kan worden.

Art. 11 bis - lndien de huurder niet de eigenaar is van het onroerend goed waar het gehuurde materiaal zich bevindt, of indien hij ophoudt er eigenaar van te zijn tijdens de duur van het huurcontract verbindt hij zich ertoe aan de eigenaar van het onroerend goed kennis te geven van het feit dat het gehuurde materieel hem niet toebehoort en het dus niet mag begrepen worden in het voorrecht vermeld in art. 20, 1 van de wet van 6 december 1851.

Dezelfde kennisgeving zal dienen gedaan te worden aan de eventuele titularis van een pand op de handelszaak of van een landbouwvoorrecht. De huurder zal tegenover de verhuurster moeten bewijzen dat deze verplichtingen nagekomen worden.

Art. 12 ln geval van geschillen zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd.

Contact

Hebt u nog vragen over kraanverhuur in Herzele? Of wenst u nog meer informatie over onze diensten?
Contacteer Gavarent dan vrijblijvend via de contactpagina en wij helpen u zo spoedig mogelijk verder!